Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden GMNL
Datum: 19-06-2020

GMNL / General Marketing B.V.
Blaak 333
3011GB Rotterdam
Nederland

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. “Opdrachtgever”: de wederpartij van GMNL. “Overeenkomst”: de overeenkomst van opdracht

 1. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan GMNL wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. GMNL en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 1. Offerte

3.1. De door GMNL aangeboden offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan GMNL verstrekte gegevens waarop GMNL haar offerte heeft gebaseerd.

3.2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en zijn of worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is GMNL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GMNL anders aangeeft.

3.4. Aan een door GMNL afgegeven offerte kunnen door opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht GMNL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Offertes gelden per opdracht en zijn niet automatisch van toepassing op toekomstige opdrachten.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. GMNL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en door opdrachtgever terbeschikkinggestelde informatie.

4.2. GMNL is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Indien GMNL derde inschakelt, is GMNL tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde. GMNL heeft de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GMNL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GMNL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan GMNL zijn verstrekt, heeft GMNL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. GMNL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GMNL is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor GMNL kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan GMNL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door GMNL of een door GMNL ingeschakelde derde in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 1. Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. GMNL zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal GMNL de opdrachtgever hierover zo snel als redelijkerwijs mogelijk inlichten.

5.4. In afwijking van artikel 5.3 is GMNL niet gerechtigd meerkosten in rekening te brengen bij opdrachtgever indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan GMNL kunnen worden toegerekend.

 1. Contractsduur en termijnen

6.1. De overeenkomst tussen GMNL en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

6.2 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van een jaar betreft.

6.3 De duur van de duurovereenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd, tenzij opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van desbetreffende periode.

6.4. GMNL spant zich er redelijkerwijs voor in de door haar genoemde of tussen partijen overeengekomen termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door GMNL genoemde of tussen partijen overeengekomen termijnen en/of (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden GMNL niet en hebben steeds een indicatief karakter. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal GMNL opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen en met opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

6.5 GMNL is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties, etc.) of wijziging van de aanpak in de uitvoering zijn overeengekomen, of indien opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk, wijzigingen van de specificatie, etc. voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

6.6 Indien is overeengekomen dat de nakoming van overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is GMNL gerechtigd de aanvang van werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.7 In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)termijn zijn overeengekomen – komt GMNL wegens tijdsoverschrijding slechts in verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk, bij aangetekende post, in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever GMNL een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming en deze redelijke termijn is overschreden.

 1. Honorarium

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van GMNL, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.5. Indien GMNL met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is GMNL niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7.6. Bovendien mag GMNL het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan GMNL, dat in redelijkheid niet van GMNL mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. GMNL zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. GMNL zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 1. Betaling

8.1. Bij overeenkomsten met een waarde van meer dan EUR 300 is de opdrachtgever verplicht na acceptatie van de offerte dan wel het aangaan van de overeenkomst binnen 14 dagen een aanbetaling te doen van 50% van het totaalbedrag van de offerte of overeenkomst. Na afronding van het project ontvangt opdrachtgever een factuur voor de resterende 50%.

8.2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door GMNL aan te geven wijze.

8.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Bij gebreke van tijdige betaling is GMNL zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Bovendien is GMNL gerechtigd de nog te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te beëindigen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan GMNL verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van GMNL op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.6. GMNL heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. GMNL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. GMNL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 1. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door GMNL geleverde zaken, daaronder in ieder geval mede begrepen ontwerpen, schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enzovoorts., blijven eigendom van GMNL, totdat alle bedragen die opdrachtgever op grond van een tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan GMNL zijn voldaan.

9.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te bewerken.

9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht GMNL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te  houden tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5. Door GMNL geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, geruild en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6. Voor het geval dat GMNL haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan GMNL alsmede aan door GMNL aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van GMNL alsmede de eigendommen van door GMNL aangewezen derden zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 1. Incassokosten en boete

10.1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

10.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag per dag. Dit met een minimum van EUR 35 en een maximum dat gelijk is aan het totaalbedrag van de overeenkomst.

 1. Hosting

11.1 Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website, zal extern plaats vinden bij een hostingbedrijf, en betreft een overeenkomst tussen de opdrachtgever en het hostingbedrijf.

11.2 GMNL is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

11.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor: a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie; b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming); c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen; e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken.g. het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (on line verbinding met GMNL) blijven lopen binnen GMNL of het internet; h. het verspreiden van computervirussen.

 1. Klachten

12.1. Klachten over door GMNL dan wel over door haar ingeschakelde derden ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 kalenderdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk bij GMNL te worden gemeld.

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal GMNL de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar niet meer mogelijk is. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is, zal GMNL slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

 1. Ontbinding en opzegging

13.1. Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze slechts door partijen worden ontbonden na goed overleg en onder opgave van redenen.

13.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, na het aangaan van de overeenkomst en voor implementatie of oplevering, heeft GMNL recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die leiden tot een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van GMNL.

13.3. Indien opdrachtgever op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat GMNL ten aanzien hiervan toerekenbaar tekort en reeds in verzuim is komen te verkregen. Bedragen die GMNL reeds heeft gefactureerd in verband met voornoemde werkzaamheden blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

13.4. Voor de prestaties die GMNL niet reeds voor ontbinding heeft verricht maar wel onderdeel vormen van de overeengekomen werkzaamheden, wordt door GMNL op het moment van ontbinding 70% van het nog openstaande bedrag gefactureerd.

13.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GMNL, zal GMNL in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

13.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor GMNL extra kosten met zich meebrengt, worden deze, na overleg en akkoord met opdrachtgever, aan opdrachtgever in rekening gebracht. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met eventuele overdrachtskosten zal GMNL geen verdere zorg dragen voor de overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan een derden maar al hetgeen noodzakelijk is aan opdrachtgever zelf overdragen.

13.5. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend of faillissement wordt aangevraagd. GMNL is in dergelijke gevallen nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

 1. Opschorting

14.1. GMNL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

(i) opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; of

(ii) na het sluiten van de overeenkomst, GMNL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting door GMNL slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

14.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

 1. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

15.1. Indien GMNL aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 kalenderdagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

15.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 15.1 genoemde verplichting, heeft GMNL het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 1. Aansprakelijkheid

16.1. De aansprakelijkheid van GMNL wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst een overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft wordt de in de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedingen voor zes maanden (exclusief BTW). In geen geval zal de directe totale aansprakelijkheid van GMNL, op welke rechtsgrond dan ook, meer bedragen dan EUR 3000,-.

16.2. De aansprakelijkheid van GMNL voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

16.3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GMNL of door haar ingeschakelde derden.

16.4. Tenzij nakoming door GMNL blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van GMNL vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien opdrachtgever GMNL onverwijld bij aangetekende post schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en GMNL ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten.

16.5 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen GMNL vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

 1. Vrijwaringen

17.1. De opdrachtgever vrijwaart GMNL voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2. Indien opdrachtgever aan GMNL informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 1. Overmacht

19.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GMNL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GMNL niet in staat is de verplichtingen na te komen.

19.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.5. Voor zover GMNL ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GMNL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, GMNL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en GMNL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is GMNL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 1. Intellectuele eigendom en auteursrechten

21.1. Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt GMNL zich de rechten en bevoegdheden voor die GMNL toekomen op grond van de Auteurswet.

21.2. Alle door GMNL verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van GMNL worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3. GMNL behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Voorbeelden

22.1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegdheid

23.1. Op elke rechtsverhouding tussen GMNL en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

23.2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

23.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

23.3 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meerdere artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen volledig van kracht blijven.

 1. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

25.1. GMNL behoudt zicht het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

25.2. Voor de meest actuele versie van de algemene voorwaarden kunt u terecht op www.GMNL.nl/algemene-voorwaarden